Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Βοήθεια


Γλωσσάρι


Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων
Υπεραξία

Υπεραξία είναι μία αύξηση της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου με αναφορά συνήθως στην αξία μίας ορισμένης περιόδου. Η έννοια δεν αναφέρεται στη διαφορά τιμών αγοράς και κτήσης (λογιστική αξία), αλλά στη διαφορά αξιών (που συνήθως εκτιμώνται από εκτιμητές ή μαθηματικούς τύπους στην περίπτωση δεικτών). Στην Ελλάδα γίνεται συχνά σύγχυση μεταξύ της υπεραξίας και της λογιστικής υπεραξίας (κεφαλαιουχικά κέρδη), καθώς οι αρμόδιοι νομοθέτες και πολιτικοί δε γνωρίζουν στοιχειώδεις έννοιες και λέξεις της ελληνικής γλώσσας. Έτσι, ως υπεραξία νοείται στην Ελλάδα η θετική διαφορά μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής αγοράς.

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίου - κτιριακής μονάδας καλείται η υπολογισθείσα ή μετρούμενη ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για να ικανοποιηθεί η ενεργειακή ζήτηση που συνδέεται με την τυπική χρήση του κτιρίου, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ενέργεια που χρησιμοποιείται για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, παραγωγή ΖΝΧ και φωτισμό.

Κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας

Κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας ονομάζεται το κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το άρθρο 3. Η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου, πρέπει να καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιλαμβανομένης της ενέργειας που παράγεται επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου.

Ασφαλιστέα αξία

Ασφαλιστέα αξία ενός ακινήτου αποτελεί το ποσό που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και αφορά το εν λόγω ακίνητο ως υποχρέωση του ασφαλιστή σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος υποστεί ζημίες και οικονομικές απώλειες λόγω επέλευσης κινδύνου που ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του εν λόγω ακινήτου. Σε αυτή την περίπτωση ο εκτιμητής, όταν του δοθεί εντολή να εκτιμήσει την ασφαλιστέα αξία, πρέπει να προσδιορίσει το ποσό που θα αποτελεί την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη για το εν λόγω πάγιο στοιχείο.

Ειδική αξία

Ειδική Αξία ορίζεται η αξία που κατά την αποτίμησή της λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός ακινήτου, τα οποία έχουν ιδιαίτερη αξία για έναν Ειδικό Αγοραστή, δηλαδή έναν αγοραστή που μπορεί να βελτιστοποιήσει τη χρησιμότητα ενός ακινήτου σε σχέση με άλλους πιθανούς αγοραστές.

Εμπορική αξία

Εμπορική Αξία Ακινήτου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου (ή Αγοραία Αξία) ορίζεται ως το αποτιμηθέν ποσό με το οποίο ανταλλάσσεται ένα ακίνητο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο κατά την ημερομηνία εκτίμησης μεταξύ ενός πρόθυμου αγοραστή και ενός πρόθυμου πωλητή, οι οποίοι ενεργούν ανεξάρτητα και ισότιμα. Προϋπόθεση είναι το ακίνητο ή το περιουσιακό στοιχείο να έχει προωθηθεί στην αγορά για ένα εύλογο χρονικό διάστημα και η αγοραπωλησία να λαμβάνει χώρα σε συνήθη συναλλακτική κίνηση, όπου κάθε συναλλασσόμενη πλευρά ενεργεί με γνώση, σύνεση και χωρίς πίεση ή καταναγκασμό. Ο παραπάνω ορισμός σε γενικές γραμμές καλύπτει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο.

Οικόπεδο

Οικόπεδο είναι η συνεχόμενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου και βρίσκεται μέσα σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς σχέδιο. Ανάλογα με τη θέση τους στο οικοδομικό τετράγωνο τα οικόπεδα χαρακτηρίζονται μεσαία εφόσον έχουν ένα πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο, γωνιακά εφόσον έχουν πρόσωπα σε συμβολή δύο κοινόχρηστων χώρων, διαμπερή εφόσον έχουν πρόσωπα σε δύο διαφορετικούς κοινόχρηστους χώρους.

Κατασκευή

Κατασκευή είναι κάθε ασφαλές τεχνικό έργο.

Κτίριο

Κτίριο είναι η κατασκευή που αποτελείται από χώρους και εγκαταστάσεις και προορίζεται για προσωρινή ή μόνιμη παραμονή του χρήστη (Άρθρο 2, Νέος Οικοδομικός Κανονισμός)

Συντελεστής Δόμησης

Συντελεστής δόμησης (σ.δ.) είναι ο αριθμός, ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του οικοπέδου ή γηπέδου, δίνει τη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια δόμησης.

Κάλυψη Οικοπέδου

Κάλυψη του οικοπέδου είναι η επιφάνεια που ορίζεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο από τις προβολές όλων των περιγραμμάτων των κτιρίων του οικοπέδου, εξαιρουμένων των χώρων που ορίζονται στο άρθρο 12.

Μέγιστο Επιτρεπόμενο Ύψος

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου είναι το ύψος του ανώτατου επιπέδου του κτιρίου, πάνω από το οποίο απαγορεύεται κάθε δόμηση εκτός από τις εγκαταστάσεις που επιτρέπονται ειδικά και περιοριστικά.

Κύρια Όψη Κτιρίου

Κύρια όψη είναι κάθε όψη του κτιρίου που βλέπει σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο, όπως ορίζεται από εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

Βιοκλιματικό κτίριο

Βιοκλιματικό κτίριο ονομάζεται ένα κτίριο που ανταποκρίνεται στις κλιματικές συνθήκες του περιβάλλοντός του, καθώς έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες εσωτερικές συνθήκες θερμικής άνεσης και ποιότητας αέρα κατά τη διάρκεια όλου του έτους, με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και κατατάσσεται στις ανώτερες ενεργειακά κατηγορίες όπως αυτές κάθε φορά ορίζονται.

Ακίνητο

Ακίνητο πράγμα είναι το έδαφος  και τα συστατικά του μέρη (Άρθρο 947 Αστικού κώδικα).

 

Συστατικό μέρος πράγματος που δε μπορεί να αποχωριστεί από το κύριο πράγμα χωρίς βλάβη αυτού του ίδιου ή του κύριου πράγματος ή χωρίς αλλοίωση της ουσίας ή του προορισμού τους δε μπορεί να είναι χωριστά αντικείμενα κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος (Άρθρο 953 Αστικού κώδικα).

 

Συστατικά του ακινήτου με την έννοια του προηγούμενου άρθρου είναι:

1. τα πράγματα που έχουν συνδεθεί σταθερά με το έδαφος, ιδίως οικοδομήματα

2. τα προϊόντα του ακινήτου εφόσον συνέχονται με το έδαφος

3. το νερό κάτω από το έδαφος και η πηγή

4. οι σπόροι μόλις σπαρθούν και τα φυτά μόλις φυτευτούν

(Άρθρο 954 Αστικού κώδικα)

 

Πράγματα που έχουν συνδεθεί με το έδαφος για παροδικό μόνο σκοπό δε θεωρούνται συστατικά του ακινήτου. Το ίδιο ισχύει και για τα οικοδομήματα ή κτίσματα γενικώς που ανεγέρθηκαν σε ξένο ακίνητο από αυτόν που έχει εμπράγματο δικαίωμα πάνω σ' αυτό για την άσκηση αυτού του δικαιώματός του. (Άρθρο 955 Αστικού κώδικα)

Ακίνητο Περιουσιακό Στοιχείο

Όλα τα εμπράγματα δικαιώματα και ωφελήματα που σχετίζονται με την ιδιοκτησία των ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων και όλων των ζημιών, ελαττωμάτων, υποχρεώσεων και άλλων αρνητικών στοιχείων που σχετίζονται με το εκτιμώμενο ακίνητο. 

Επενδυτικό Ακίνητο

Επενδυτικό ακίνητο είναι κάθε ακίνητο (γήπεδο, οικόπεδο, κτίριο, τμήμα κτιρίου ή συνδυασμός αυτών) που κατέχεται από τον ιδιοκτήτη για τον προσπορισμό εισοδήματος ή δημιουργία υπεραξίας ή και τα δύο, αντί:

(α) της χρήσης τους στην παραγωγή ή την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, ή για διοικητικούς σκοπούς, ή

(β) πώλησης κατά τη συνήθη λειτουργία της επιχείρησης

Επενδυτική Αξία

Επενδυτική αξία είναι η αξία που έχει ένα ακίνητο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο για τον ιδιοκτήτη του ή έναν πιθανό αγοραστή για ατομική επένδυση ή λειτουργικούς σκοπούς.

Ειδική Αξία

Ποσό το οποίο αντικατοπτρίζει ειδικά χαρακτηριστικά ενός ακινήτου ή περιουσιακού στοιχείου τα οποία έχουν αξία μόνο για ειδικούς αγοραστές.


Τιμολέοντος Βάσου 26 (4ος όροφος)
Αθήνα, ΤΚ 11521

Τηλ: 210 6444090
FAX: 210 6464125
EMAIL: info@property-management.gr

Newsletter


Social Media

facebook    linkedin