Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!


Τροποποίηση νομοθεσίας περί επαγγελματικών μισθώσεων

Νέα | 09-03-2014 20:31

Ο νόμος για την επαγγελματική μίσθωση έχει πλέον τροποποιηθεί με το νόμο 4.242/2014 ήδη από τις 28 Φεβρουαρίου 2014. Οι αλλαγές που τροποποιούν τη νομοθεσία περί προστασίας επαγγελματικής μίσθωσης (ΠΔ 34/1995) είναι οι παρακάτω:

  • Οι επαγγελματικές  μισθώσεις που προστατεύονται από τη νομοθεσία (ΠΔ 34/1995) θα ισχύουν πλέον για τρία (3) χρόνια, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, και μπορεί να λυθούν με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.
  • Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα έννομα αποτελέσματά της επέρχονται τρεις (3) μήνες από την κοινοποίησή της.
  • Οι μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 34/1995 και έχουν συναφθεί, παραταθεί ή ανανεωθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4.242/2014, συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων των οποίων έχει λήξει η δωδεκαετής διάρκεια και δεν έχουν παρέλθει εννέα μήνες από τη λήξη της, διέπονται από τις διατάξεις του ΠΔ 34/1995.
  • Βασικές αλλαγές του νόμου είναι:
  • Η μείωση του χρόνου καταγγελίας μίσθωσης για την ανοικοδόμηση του μισθίου στα 6 χρόνια από τα 12 χρόνια που προβλέπονταν στο ΠΔ 34/1995.
  • Η μείωση του χρόνου καταγγελίας της μίσθωσης από τον εκμισθωτή για ιδιόχρηση από τους 36 μήνες στους 18 μήνες για τις προστατευόμενες δραστηριότητες επιχειρήσεων εμπορικών πράξεων, εγκαταστάσεις εκπαιδευτηρίων & παιδικών σταθμών και κλινικών & κάθε είδους νοσηλευτικών ιδρυμάτων και από τους 18 μήνες στους 9 μήνες για προστατευόμενα επαγγέλματα (δικηγορικά γραφεία, ιατρεία, οδοντιατρεία, τεχνικά γραφεία, συμβολαιογραφεία, γραφεία δικαστικών επιμελητών, κτηνιατρεία, λογιστικά γραφεία, γραφεία άμισθων υποθηκοφυλακείων και αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα που υπάγονται στις διατάξεις του Α.Ν. 2090/1939).
  • Η μείωση της αποζημίωσης για ιδιόχρηση από τον εκμισθωτή για ιδιόχρηση από τους 30 μήνες στους 15 μήνες.
  • Η κατάργηση της αποζημίωσης λόγω απώλειας άυλης εμπορικής αξίας (εμπορικής φήμης).
  • Η κατάργηση του περιορισμού που υπήρχε για την εκμίσθωση ή ιδιοχρησιμοποίηση του ακινήτου για την ίδια εμπορική δραστηριότητα.

Ο συμβατικός πλέον χρόνος των μισθώσεων (συμφωνηθείς κατά τη μίσθωση) αποκτά ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, ειδικά για περιπτώσεις αποσβέσεων επενδύσεων και φοροαπαλλαγών ή φορολογικών θεμάτων.

Η αλλαγή αυτή θα έχει ως συνέπεια την επιδίωξη των μισθωτών να συνάπτουν μακροχρόνια συμβόλαια και την ακριβώς αντίθετη επιδίωξη των εκμισθωτών/ιδιοκτητών να συνάπτουν ολιγόχρονα συμβόλαια με σκοπό τη μείωση της έκθεσής τους στους κινδύνους της αγοράς (αύξηση εμπορικών μισθωμάτων μεγαλύτερων των αντίστοιχων συμβατικών προβλέψεων). Βεβαίως, η αγορά ακινήτων σήμερα δε χαρακτηρίζεται από ισορροπία, καθώς η προσφορά είναι αρκετά μεγάλη λόγω της υπερβολικής αύξησης των διαθέσιμων εμπορικών χώρων και επίσης της συρρίκνωσης των επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς. Παράλληλα, η ζήτηση είναι σημαντικά μειωμένη λόγω της σχεδόν παντελούς απουσίας τραπεζικού δανεισμού.Επιστροφή

Τιμολέοντος Βάσου 26 (4ος όροφος)
Αθήνα, ΤΚ 11521

Τηλ: 210 6444090
FAX: 210 6464125
EMAIL: info@property-management.gr

Newsletter


Social Media

facebook    linkedin